Myrdalsvegn 2, 5130 Nyborg, Norway.  

mail: lagerasane@xxl.no

 tel: 24 08 46 78